ประกาศผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาไค้
ผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้เลขบัตรประชาชนของนักเรียน 13 หลัก